Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu www.thebeautystories.pl

oraz salonu The Beauty Stories

§ 1 Definicje

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Administrator – podmiot zarządzający Serwisem: Weronika Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą The Beauty Stories Weronika Chmielewska, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, nr 9B, lok. 53D, 02-758, REGON 387107790, NIP 5213908051; adresem elektronicznym Administratora do korespondencji jest: recepcja@thebeautystories.plnumer telefonu tel. 732 888 630.
 2. Cena – wynagrodzenie należne Administratorowi tytułem świadczenia Usług na podstawie Umowy na rzecz Klienta. Klient po złożeniu Administratorowi oferty zawarcia Umowy informowany jest o całkowitej wysokości Ceny za daną Usługę. Za chwilę zwrotu Ceny uznaje się moment obciążenia rachunku bankowego Administratora.
 3. Cennik – publikowana w Serwisie pod adresem: https://thebeautystories.pl/cennik informacja, określająca zasady odpłatności za oferowane przez Administratora Usługi, świadczone w Salonie. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto (tj. uwzględniającymi podatek), wyrażonymi w złotych polskich. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu. Cennik stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Administratora do Użytkowników, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Funkcjonalność Serwisu –umożliwienie Użytkownikowi:
 1. dokonywania Rezerwacji Usług,
 2. uzyskania informacji o sposobie zawarcia Umowy na odległość,
 3. zapoznania się z informacjami o świadczonych w Salonie Usługach,
 4. korzystania z usługi Newsletter.
 1. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn.zm.).
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Usługi bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową bądź Konsument. Klientem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Kosmetolog – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do wykonywania Usług.
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Usługi niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 5. Newsletter - usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Administratora cyklicznych informacji w szczególności o Usługach, w tym nowościach i Rabatach, na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną i dobrowolną zgodą Użytkownika. Zasady świadczenia przez Administratora usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Serwisu.
 6. Oświadczenie – oświadczenie złożone wedle wzoru z Załącznika numer 2 do Regulaminu.
 7. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 wraz z późn.zm.).
 8. Rabat - szczególne warunki świadczenia Usługi, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach odrębnego regulaminu, proponowane przez Administratora w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny Zabiegu. Rabaty obowiązujące w Salonie prowadzonym przez Administratora nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Rabatu wyraźnie nie stanowią inaczej.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.thebeautystories.pl oraz salonu The Beauty Stories. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 10. Rezerwacja - ustalenie z Administratorem terminu i godziny wykonania Usługi. Rezerwację uznaje się za ustaloną, gdy Klient i Administrator poprzez wymianę oświadczeń podczas rozmowy telefonicznej, poprzez wiadomość e-mail, sms (w zależności od formy kontaktu wybranej przez Klienta) ustalą termin i godzinę wykonania Usługi odpowiadający zarówno Klientowi i Administratorowi.
 11. Salon – salon kosmetyczny prowadzony przez Administratora przy ul. Stawki 6 lok. U3, 00-193 Warszawa.
 12. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.thebeautystories.pl, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym.
 13. Umowa - umowa o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Administratorem a Klientem na czas świadczenia Usługi lub Usług na podstawie, której Administrator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług (a nie osiągniecie określonego rezultatu) a Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone Usługi (Ceny). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każda Usługa bądź pakiet jednolitych Usług stanowi przedmiot odrębnej Umowy. Administrator może zawrzeć Umowę z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Główne cechy Usługi z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia są określone w ramach Serwisu w zakładce „Zabiegi”.
 14. Umowa Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 15. Usługi – wykonywanie Zabiegów, udzielanie porad i konsultacji kosmetycznych, kosmetologicznych (z wyłączeniem medycznych) przez Kosmetologów w Salonie;
 16. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która wejdzie na adres elektroniczny Serwisu w celu korzystania z jego treści i Funkcjonalności Serwisu. Użytkownik staje się Klientem od chwili złożenia Administratorowi oferty skorzystania z Usług.
 17. Wywiad – pytania zadawane przez Kosmetologa Klientowi w celu ustalenia stanu zdrowia, istnienia przeciwwskazań do wykonania Zabiegu, dokonania wyboru Zabiegu i ustalenia zaleceń po Zabiegu. 
 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Usługę lub pakiet Usług, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie każdej Usługi bądź pakietu Usług jednolitych będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Pakiet jednolitych Usług stanowi pakiet kilku Zabiegów dla określonego obszaru zabiegowego objętych jedną Ceną w Cenniku.
 19. Zabiegi – Usługi w postaci laserowej depilacji ciała lub jego części, mezoterapii igłowej i bezigłowej, z wykorzystaniem Dermapen 4.0 lub fali radiowej RF, karboksyterapii, oczyszczania wodorowego, peelingu chemicznego, peelingu kawitacyjnego lub inne Usługi świadczone w Salonie. Z Zabiegów mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za uprzednią pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na zawarcie Umowy i wykonanie Zabiegu, udzieloną najpóźniej przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu. Pisemna zgoda przynajmniej jednego z przedstawicieli ustawowych musi zostać udzielona osobiście w Salonie.

§ 2 Zakres Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.thebeautystories.pl,
 2. warunki przedstawienia oferty i zawarcia Umowy z Administratorem lub Umowy Funkcjonalności Serwisu,
 3. zasady dokonywania Rezerwacji,
 4. zasady korzystania z Usług,
 5. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług Serwisu, jeśli takie zostaną wprowadzone do Serwisu.


§ 3 Informacje Ogólne

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Funkcjonalności Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Funkcjonalności Serwisu, złożenia Zamówienia (oraz w odpowiednim zakresie korzystania z Usług).
 3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Funkcjonalności Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień zawartych w treści Regulaminu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w formularzach dostępnych w Serwisie przez zaznaczenie pola wyboru opcji.
 4. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie informacji o Zabiegach. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować lub podejmować działania zmierzające do nabycia Usługi, uzyskiwać informacje o Usługach.
 5. Administrator zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże niezmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 6. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu, na adres e-mail: recepcja@thebeautystories.pl, osobiście w Salonie, lub poprzez wysłanie zapytania w formie pisemnej na adres Aleja gen. Władysława Sikorskiego, nr 9B, lok. 53D, 02-758.
 7. Administrator nie weryfikuje i nie zapewnia, że publikowane opinie dotyczące jego działalności pochodzą od Konsumentów, którzy korzystali z jego Usług.

§ 4 Sposób korzystania z Serwisu

Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, co oznacza:

a)         korzystanie ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)         powstrzymanie się od działań, które mogą naruszyć prawa Administratora lub osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej,

c)         powstrzymanie się od dostarczania treści, które mogą zostać uznana za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,

d)        powstrzymanie się od zakłócania działania Serwisu poprzez naruszanie elementów technicznych oraz zabezpieczeń Serwisu,

e)         powstrzymanie się od uzyskania dostępu do danych, do których Użytkownik nie posiada uprawnień.

§ 5 Uwarunkowania Techniczne

 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:

a) dostęp do urządzenia przystosowanego do przeglądania stron internetowych, w szczególności komputera, smartfona, tabletu,

b) połączenie z Internetem,

c) aktualną wersję przeglądarki internetowej,

d) konto poczty elektronicznej;

 

 1. By zawrzeć Umowę na odległość Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika, używanym podczas korzystania z Serwisu.
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji.
 4. Korzystanie z Internetu, w tym również z Serwisu, wymaga od Użytkownika należytej staranności, aby uchronić go od niebezpieczeństw, a w szczególności od: utraty środków pieniężnych lub towarów, naruszenia prywatności, utraty danych, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń do korzystania z Internetu, jak komputery, smartfony, tablety.
 5. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 
 6. Usługi poczty elektronicznej mogą być wyposażone w narzędzia do automatycznego eliminowania niezamówionej korespondencji. Narzędzia te mogą błędnie eliminować korespondencję, która nie jest spamem, w tym również wiadomości z Serwisu. W wypadku, gdy nie nadchodzi oczekiwana wiadomość ze Serwisu, Użytkownik powinien sprawdzić, czy wiadomości nie zablokowało narzędzie anty-spamowe.
 7. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania Funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do ograniczenia dostępności Serwisu.

 

§ 6 Dostęp do Serwisu oraz Zawarcie Umowy Funkcjonalności Serwisu

 1. Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Z Serwisu powinny korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Funkcjonalności Serwisu zawiera w sposób dorozumiany (konkludentny) z Administratorem Umowę Funkcjonalności Serwisu, której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z Funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik korzystający z Funkcjonalności Serwisu, powinien podać dane kompletne, aktualne i prawdziwe podczas wypełniania danych w formularzach dostępnych w Serwisie.
 4. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się spełnić przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Funkcjonalności Serwisu oraz rozważyć czy nie zachodzą przeciwwskazania co do korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
 5. Wypowiedzenie Umowy Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie w stosunku do Administratora. Ze względu na fakt, że korzystanie z Funkcjonalności Serwisu nie wymaga logowania, zakładania konta ani innych podobnych czynności, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Funkcjonalności Serwisu będzie zakończenie korzystania z Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika.

§ 7 Rekomendacje przed nabyciem Usług

 1. Administrator rekomenduje kontakt z lekarzem medycyny przed rozpoczęciem korzystania z Usług, w szczególności przed zakupem Zabiegu. Kontakt z lekarzem jest niezbędny zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych lub/i w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków lub suplementów.
 2. Użytkownik/Klient, przed zawarciem Umowy, obowiązany jest zapoznać się z (zapoznanie z ogólnymi listami przeciwwskazań możliwe jest również w Salonie):

a) poniższą listą podstawowych, bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania Zabiegu (w przypadku wystąpienia bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania Zabiegu, Kosmetolog odmówi wykonania Zabiegu):

 1. choroby nowotworowe,
 2. ciąża,
 3. wszczepiony defibrylator lub stymulator serca,
 4. metalowe implanty,

b) poniższą listą względnych przeciwskazań do korzystania z Zabiegów (w przypadku wystąpienia względnych przeciwwskazań Kosmetolog może uzależnić przeprowadzenie Zabiegu od wyniku konsultacji danego przypadku z lekarzem medycyny):

 1. opalenizna,
 2. aktywne infekcje skóry,
 3. przyjmowanie leków antydepresyjnych, psychotropowych, sterydów,
 4. zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin,
 5. dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy na powierzchni depilacji,
 6. niektóre zabiegi dermokosmetyczne i chirurgiczne,
 7. zdjęcia rentgenowskie wykonane na jeden tydzień przed zabiegiem,
 8. spożywanie alkoholu w ciągu dwudziestu czterech godziny przed zabiegiem,
 9. karmienie piersią,
 10. zaburzenia hormonalne i choroby endokrynologiczne,
 11. stany gorączkowe,
 12. antybiotyki,
 13. epilepsja.
 14. cukrzyca,
 15. przewlekłe choroby skóry, np. bielactwo, łuszczyca, rybia łuska,
 16. zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi,
 17. nadwrażliwość na światło,
 18. tendencje do powstawania przebarwień lub bliznowców,
 19. włosy rude, siwe, blond – stanowią przeciwwskazanie w miejscu Zabiegu depilacji ze względu na brak melaniny w mieszku włosowym, co powoduje brak lub bardzo niewielką skuteczność Zabiegu,
 20. niektóre choroby autoimmunologiczne,
 21. immunopresja,

 

 1. Korzystanie z Usług (w tym wykonanie Zabiegu) nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego, stałego lub widocznego efektu ze względu na zróżnicowaną i indywidualną reakcję organizmu na Zabieg, a Administrator bądź Kosmetolog nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia wyżej wymienionych rezultatów, o ile Zabieg został przeprowadzony w należyty sposób. Administrator bądź Kosmetolog zobowiązany jest do wykonania Usługi zgodnie z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz praktyką w dziedzinie kosmetyki i kosmetologii. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Klient ma prawo domagać się naprawienia szkody.
 2. Informacje podane w Serwisie oraz przekazywane przez Kosmetologa nie mogą zastąpić porady lekarza. Kosmetolog może odmówić wykonania Zabiegu jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Klient, który chce się poddać Zabiegowi nie przedstawił rzeczywistego stanu swojego zdrowia. W przypadku niepoinformowania Kosmetologa lub Administratora przez Klienta o istniejących przeciwwskazaniach do wykonania Zabiegu, o których Kosmetolog nie mógł sam powziąć wiedzy na podstawie zebranego wywiadu od Klienta lub jego opiekuna prawnego, Administrator lub Kosmetolog nie ponoszą odpowiedzialności za skutki Zabiegu, o ile Zabieg został przeprowadzony w należyty sposób.
 3. Klient zobowiązany jest do podania rzeczywistego stanu zdrowia w deklaracji stanu zdrowia wypełnianej w Salonie oraz w trakcie Wywiadu zbieranego przez Kosmetologa przed wykonaniem Zabiegu. Wywiad może zostać przeprowadzony zarówno z Klientem posiadającym ograniczoną zdolność do czynności, jak i jego opiekunem prawnym przebywającym w Salonie.

 

§8 Zasady obowiązujące w Salonie

 

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane zapoznać się z:
 1. postanowieniami §1 oraz §8 Regulaminu (osoby te zobowiązane są przestrzegać tych postanowień oraz stosować się do sugestii i poleceń personelu, a w szczególności Kosmetologa),
 2. informacją dotyczącą działań podejmowanych przez Administratora w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamieszczoną pod adresem https://thebeautystories.pl/koronawirus,
 3. klauzulą informacyjną oraz treścią zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy osoba ta będzie udzielała danej zgody), o ile dane osobowe tych osób podlegają przetwarzaniu przez Salon.
 1. Wyciąg z Regulaminu, obejmujący §1 oraz §8 dostępny jest w Salonie.
 2. Każda osoba znajdująca się na terenie Salonu zobowiązana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa (treść oświadczenia została zamieszczona pod adresem https://thebeautystories.pl/koronawirus).
 3. Przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu Kosmetolog:

a) przedstawia Klientowi informacje dotyczące Zabiegu (w szczególności informacje o przebiegu Zabiegu, możliwych efektach i skutkach, powikłaniach, przeciwwskazaniach i alternatywnych Zabiegach),

b) przeprowadza z Klientem Wywiad,

c) przekazuje Klientowi zalecenia do przestrzegania po wykonanym Zabiegu,

d) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta dotyczące Zabiegu.

 1. Przed wykonaniem Zabiegu Klient zobowiązany jest wypełnić deklarację stanu zdrowia i udzielać odpowiedzi na pytania Kosmetologa podczas Wywiadu. W przypadku odmowy wypełnienia deklaracji lub odpowiedzi na pytania Kosmetologa, Kosmetolog może odmówić wykonania Zabiegu. W przypadku zaistnienia zdarzenia ze zdania poprzedzającego Administrator skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania, w tym zwrotu Ceny Zabiegu.
 2. Przed rozpoczęciem każdego kolejnego Zabiegu, w tym także każdego Zabiegu z pakietu jednolitych Zabiegów, Klient składa ponowną deklarację stanu zdrowia i udziela ponownego Wywiadu Kosmetologowi, w przypadku braku zmian w stosunku do poprzedniej deklaracji i poprzednio udzielonego Wywiadu, Klient składa oświadczenie potwierdzające informacje uprzednio przekazane.
 3. Klient zobowiązany jest poinformować Kosmetologa wykonującego Zabieg o pogorszeniu swojego samopoczucia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego) w trakcie wykonywania Zabiegu.
 4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych zgodnie z instrukcją przekazaną przez Kosmetologa. Zalecenia pozabiegowe mogą być przekazywane zarówno w formie ustnej, pisemnej i dokumentowej. Niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych może negatywnie wpłynąć na efekty Zabiegu lub skutkować wystąpieniem powikłań.
 5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, powstałych wskutek przeprowadzonego z Klientem Wywiadu, Kosmetolog ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu lub gdy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa mają charakter przejściowy zaproponować Klientowi nowy termin wykonania Zabiegu. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg, a do Zabiegu i ustalenia nowego terminu jego wykonania nie dojdzie, Administrator dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu Ceny Zabiegu w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Zabiegu.
 6. Ceny Usług, w tym Zabiegów wskazane w Cenniku, nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres Usług objętych Cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków, Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cenie brutto niestandardowego Zabiegu przed jego wykonaniem i będzie mógł według własnego uznania odstąpić od skorzystania z Zabiegu. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg, a Cena Zabiegu ulegnie zmianie wskutek zastosowania Rabatu lub uznania Zabiegu za niestandardowy po dokonaniu płatności, odpowiednio Administrator dokona zwrotu płatności w kwocie stanowiącej różnicę między uiszczoną Ceną Zabiegu a Ceną Zabiegu po uwzględnieniu Rabatu lub niestandardowego charakteru Zabiegu. Klient będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy Ceny uiszczonej za Zabieg a ceny faktycznej Zabiegu niestandardowego w przypadku, gdy cena ta będzie wyższa niż uiszczona. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za Zabieg, który okazał się niestandardowy (wskutek czego jego cena wzrosła) i odstąpienia z tej przyczyny od wykonania Zabiegu, Administrator dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Zabiegu.
 7. Za Usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać w Salonie gotówką lub kartą płatniczą. Za Zabiegi płatności można dokonywać również na rachunek bankowy wskazany w Serwisie pod adresem https://thebeautystories.pl/kup-zabieg.
 8. Zabiegi i Usługi sprzedawane w pakiecie mogą być objęte Rabatem. Warunki otrzymania Rabatu wskazywane będą przez Kosmetologa, określone w oddzielnym regulaminie na stronie www lub podane w Salonie w wyraźny sposób.
 9. Istnieje możliwość nabycia pakietu Zabiegów. Liczba Zabiegów w pakiecie wskazana jest na dole Cennika dotyczącego konkretnego typu Zabiegu przy użyciu znaku „*”.
 10. Kolejne serie Zabiegów powinny być wykonywane w odstępach czasu ustalonych z Kosmetologiem wykonującym Zabieg. Przed przeprowadzeniem kolejnych Zabiegów z serii Klient zobowiązany jest do przygotowania się do Zabiegu w sposób zgodny z zaleceniami przekazanymi przez Kosmetologa.
 11. Osoba przybywająca do Salonu nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Osoba przybywająca do Salonu nie może posiadać broni, noża lub innego podobnego przedmiotu niebezpiecznego.

§9

Reklamacje

 1. Podstawą odpowiedzialności Administratora wobec Klienta lub Użytkownika, jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi lub usługi Funkcjonalności Serwisu.
 2. Klient lub Użytkownik ma prawo złożyć reklamację Usługi lub Funkcjonalności Serwisu. Wszelkie skargi, zażalenia i reklamacje należy składać w formie pisemnej przesłanej na adres do doręczeń Administratora i podany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem drogi mailowej na adres recepcja@thebeautystories.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamacje, przedmiot i okoliczności reklamacji oraz wskazanie żądania.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji zgłaszający reklamację zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub pisemną (w zależności od wybrania formy odpowiedzi na reklamację) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia w sposób określony w ust. 1 powyżej. W przypadku braku ustosunkowania się do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Administratorem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

§10 Rezerwacje

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem serwisu www.moment.pl (po kliknięciu w przycisk „Umów wizytę”), drogą elektroniczną (mailowo), telefonicznie lub osobiście w Salonie. Administrator zaleca Użytkownikowi lub Klientowi zapoznanie się z regulaminami dostępnymi w serwisie www.moment.pl przed dokonaniem Rezerwacji z jego wykorzystaniem.
 2. Dokonanie Rezerwacji nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do odwołania Rezerwacji niezwłocznie po powzięciu wiedzy, że nie przybędzie do Salonu w ustalonym terminie.
 4. Na zarezerwowaną Usługę Klient zobowiązany jest się zgłosić się w umówionym terminie. W przypadku znacznego spóźnienia, tj. przekraczającego 10 minut, może nastąpić konieczność skrócenia czasu wykonania Usługi lub wyznaczenie nowego terminu jej wykonania.
 5. Klient lub Użytkownik powinien każdorazowo poinformować Administratora (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania Rezerwacji, najpóźniej na dwadzieścia cztery godziny przed terminem Rezerwacji. W przypadku, gdy Klient nie stawi się na umówioną Usługę bez jej odwołania zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, przy umawianiu kolejnej wizyty Administrator ma prawo poprosić o dokonanie zapłaty Ceny Zabiegu przed jego wykonaniem. Cena Zabiegu musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zabiegu.
 6. W sytuacjach nagłych, Klienci będą informowani o odwołaniu Zabiegu bądź zmianie terminu Zabiegu w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem dwudziestu czterech godzin przed terminem Rezerwacji. W przypadku konieczności zmiany terminu Rezerwacji, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Administratora, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie wolny termin Zabiegu wskazany przez Administratora. W przypadku gdy Klientowi, który dokonał Zapłaty za Zabieg, nie odpowiada żaden z zaproponowanych nowych terminów Zabiegu, Salon dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu Ceny Zabiegu. 
 7. Cena za opłacony, niewykonany Zabieg zostanie zwrócona w terminie 7 dni od planowanego dnia Zabiegu, o ile nie zostanie uzgodniony nowy termin jego wykonania.

 

§11 Nabycie Usług oferowanych przez Serwis i zawarcie Umowy   

 1. Dążenie do zawarcia Umowy na odległość następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej https://thebeautystories.pl przycisku „Kup zabieg”. Na stronie widocznej po naciśnięciu przycisku wskazany jest numer kontaktowy, adres e-mail oraz rachunek bankowy Administratora. Użytkownik, który wyraża wolę zawarcia Umowy na odległość zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres recepcja@thebeautystories.pl, zawierającą co najmniej nazwę Zabiegu, liczbę Zabiegów (z uwzględnieniem informacji czy stanowią one pakiet), imię oraz nazwisko, preferowaną formę kontaktu (w przypadku, gdy prowadzi działalność gospodarczą firmę oraz numer NIP), dwie proponowane daty wykonania pierwszej Usługi oraz Oświadczenie. Administrator niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail z którego złożone zostało Zamówienie. Umowę pomiędzy Administratorem a Klientem uważa się za zawartą z chwilą dotarcia do Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty zawiera informacje o dokonaniu Rezerwacji lub propozycję innych terminów wykonania Zabiegu. Klient w celu ustalenia terminu Rezerwacji, jeżeli jego propozycja nie została uwzględniona, powinien niezwłocznie odpowiedzieć na wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty. Składając ofertę Klient zobowiązuje się do podania kompletnych, prawdziwych i aktualnych danych.
 2. Brak akceptacji treści Oświadczenia lub jego niezłożenie jest równoznaczne z niemożnością skorzystania z Funkcjonalności Serwisu w postaci dokonania nabycia Usługi na odległość i skutkuje niezawarciem Umowy na odległość.  
 3. W przypadku zmiany informacji zawartych w Zamówieniu, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tych zmian Administratorowi.
 4. Zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, zgodnie z ust. 5-9 poniżej niniejszego Regulaminu. 
 5. Klient z chwilą zawarcia Umowy na odległość zobowiązuje się do zapłaty Ceny Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 6. W przypadku zawarcia Umowy w Salonie, Klient zobowiązuje się zapłacenia Ceny Usługi w wysokości wskazanej w Cenniku obowiązującym w dniu zawarcia Umowy gotówką bądź kartą płatniczą przed rozpoczęciem Usługi.
 7. Użytkownik ma do wyboru co najmniej jedną z następujących metod płatności:
  1. płatność całości Ceny należnej z tytułu zakupu Usługi po złożeniu Zamówienia przelewem na rachunek bankowy Administratora;
  2. płatność całości Ceny należnej z tytułu zakupu Usługi w Salonie gotówką bądź kartą płatniczą.
 8. W przypadku nieotrzymania przez Administratora płatności Klienta, który wybrał płatność przelewem na rachunek bankowy, Administrator może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu trzech dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym terminie dwóch dni spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu upływu tych terminów anulować Zamówienie bez ponoszenia kosztów, kontaktując się ze Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres recepcja@thebeautystories.pl, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.
 9. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu Usługi jako osoba niebędąca Konsumentem i chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest on podczas zawierania Umowy z Administratorem wskazać chęć otrzymania faktury oraz w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu wysłać wiadomość e-mail na adres recepcja@thebeautystories.pl z prośbą o wystawienie faktury oraz nazwą firmy, numerem NIP i REGON.
 10. W ramach rozwoju świadczonych usług, Administrator może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i określać zasady ich składania niniejszym Regulaminem.
 11. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Administrator niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy albo potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Administrator zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Administratora z obowiązku jego realizacji albo ustalenia odmiennych zasad świadczenia Usług, w tym odmiennych terminów świadczenia Usług niż wskazane przez Klienta w Zamówieniu.
 12. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanym przez Administratora, nie zostaje zawarta, a Administrator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 13. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

§12 Wstrzymanie lub zakończenie świadczenia Funkcjonalności Serwisu
na rzecz Użytkownika

Funkcjonalność Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, gdy Administrator stwierdzi, że:

 1. Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu, prawa powszechnie obowiązującego lub przyjętych w danym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego;
 2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
 3. Użytkownik rozsyła lub umieszcza w Serwisie niezamówione informacje handlowe lub umieszcza jakiekolwiek treści naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
 4. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
 1. dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
 2. Użytkownik używa podczas korzystania z Serwisu wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów lub używa ich w korespondencji kierowanej do Administratora;
 3. Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub przeznaczeniem Serwisu;
 4. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub zakończona przez Administratora, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora.

§13 Prawo do odstąpienia od Umowy   

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 14 dni od zawarcia Umowy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres recepcja@thebeautystories.pl.
 4. Właściciel niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Usługę.
 7. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Nie jest możliwe odstąpienie od Umowy (a w przypadku pakietu jednolitych Usług nie jest możliwe odstąpienie od wykonanej części Usług), jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę na wyraźne żądanie Konsumenta, zawierające oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonaniaprzy czym Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§14 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://thebeautystories.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 15 Pozostałe Postanowienia

 1. Właściciel może z ważnych powodów, tj. : zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Funkcjonalności Serwisu, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Serwisu, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na działalność Administratora dokonać zmiany Regulaminu. 
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie jakichkolwiek usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta lub Użytkownika.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy przez Klienta adres e-mail, co Administrator i Użytkownik uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.
 5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy zawierane przez Administratora z Użytkownikami i Klientami przed zmianą Regulaminu.
 6. Regulamin jest dostępny w Salonie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Ani Administrator ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Administrator może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczenia

 

Oświadczenie

Adresat: Weronika Chmielewska - The Beauty Stories Weronika Chmielewska

Adres do doręczeń: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, nr 9B, lok. 53D, 02-758 Warszawa, NIP 5213908051

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia

 

Oświadczenie wraz Zamówieniem Usługi

 

Imię i nazwisko, preferowana forma kontaktu: numer telefonu______, adres e-mail_________(*)/Firma, numer NIP(*) składam ofertę zawarcia Umowy dotyczącej Usługi ___________ z obowiązkiem zapłaty Ceny na rachunek bankowy Weroniki Chmielewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą The Beauty Stories Weronika Chmielewska, NIP 5213908051.

Proponowane daty wykonania pierwszej Usługi: 1. _______________, 2. _______________.

 

Zapoznałam/em(*) się z polityką prywatności i Regulaminem korzystania z serwisu www.thebeautystories.pl oraz salonu The Beauty Stories.

 

Zobowiązuję się przestrzegać postanowień polityki prywatności i Regulaminu korzystania z serwisu www.thebeautystories.pl oraz salonu The Beauty Stories.

 

Zapoznałam/em się z przeciwwskazaniami do wykonania Zabiegu, co do którego składam ofertę zawarcia Umowy.

 

Nie wyrażam zgody/Wyrażam zgodę(*) na informowanie mnie o zmianach regulaminu poprzez e-mail.

 

Wyrażam zgodę na wykonanie zamawianej Usługi lub Usług i oświadczam, że zostałem uprzednio poinformowany o tym, że nie jest możliwe odstąpienie od Umowy (w przypadku pakietu jednolitych Usług możliwe jest odstąpienie jedynie w zakresie niewykonanych Usług), po wykonaniu Usługi lub Usług.

 

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.