Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić jak z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez Weronikę Chmielewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą THE BEAUTY STORIES WERONIKA CHMIELEWSKA, NIP 5213908051, adres do doręczeń: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, nr 9B, lok. 53D, 02-758 Warszawa (dalej: „THE BEAUTY STORIES”) jest skierowana do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z: korzystaniem przez te osoby ze strony https://www.thebeautystories.pl oraz działalnością gospodarczą, marketingową i promocyjną prowadzoną przez THE BEAUTY STORIES.

THE BEAUTY STORIES przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 wraz z późn.zm.). THE BEAUTY STORIES odpowiednio zabezpiecza Państwa dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe oraz dokonuje regularnej oceny środków zabezpieczających dane osobowe.

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Weronika Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą THE BEAUTY STORIES WERONIKA CHMIELEWSKA, NIP 5213908051, adres do doręczeń: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, nr 9B, lok. 53D, 02-758 Warszawa.

2. W jaki sposób skontaktować się z administratorem danych osobowych?

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • listownie na adres: Aleja gen. Władysława Sikorskiego, nr 9B, lok. 53D, 02-758 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie : thebeautystories.pl
 • przez e-mail: recepcja@thebeautystories.pl
 • telefonicznie: 732888630

3. Jakie dane osobowe przetwarza THE BEAUTY STORIES?

 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • świadczyć usługi kosmetyczne, kosmetologiczne oraz z zakresu medycyny estetycznej,
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi,
 • archiwizować Państwa dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny założony przed wejściem do gabinetu,
 • realizować wnioski dotyczące Państwa praw wynikających z RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji;

4. Na jakich podstawach THE BEAUTY STORIES przetwarza Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dodatkowo w przypadku wykonania określonych zabiegów: data urodzenia lub numer PESEL, dane dotyczące stanu zdrowia.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

Państwa zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii w celach świadczenia usług kosmetycznych, kosmetologicznych oraz z zakresu medycyny estetycznej, w związku z art. 9 ust. 2 lit. A RODO,

Realizacja umowy na świadczenie usług kosmetycznych, kosmetologicznych oraz z zakresu medycyny estetycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO (dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub dobrowolna i świadoma zgoda na wykorzystanie wizerunku), w tym także w celu umożliwienia Państwu kontaktu z THE BEAUTY STORIES za pośrednictwem strony WWW i umieszczonych na niej formularzy kontaktowych oraz umożliwienia Państwu zapisu na newslettery oferowane przez THE BEAUTY STORIES;

Uzasadniony interes THE BEAUTY STORIES, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:

 • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z  usług,
 • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
 • obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
 • w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania strony WWW administratora oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników (w tym celu strona WWW korzysta z plików „cookies”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
 • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
 • realizacji Państwa praw wynikających bezpośrednio z RODO,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na THE BEAUTY STORIES w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników i klientów THE BEAUTY STORIES w związku z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) i f) RODO);

5. Marketing bezpośredni prowadzony przez THE BEAUTY STORIES

Gdy wyrażą Państwo dobrowolną, świadomą zgodę z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, THE BEAUTY STORIES prowadzi marketing bezpośredni przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów), na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail, polegający na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach THE BEAUTY STORIES oraz organizowanych akcjach marketingowych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej, świadomej zgody z art. 6 ust. 1 lit. A RODO THE BEAUTY STORIES przesyła informacje handlowe dotyczące towarów lub usług oferowanych przez siebie na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta poprzez kontakt z THE BEAUTY STORIES w sposób określony w punkcie 2 powyżej.

6. Państwa prawa związane z danymi osobowymi:

Poniżej zamieszczamy ogólny opis Państwa praw odnoszących się do Państwa danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
Sprostowanie i uzupełnienie danych. W każdym czasie mogą Państwo żądać od THE BEAUTY STORIES niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych. W każdym czasie mogą Państwo żądać od THE BEAUTY STORIES niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

THE BEAUTY STORIES nie będzie mogło jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody. Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną, świadomą zgodę, mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy THE BEAUTY STORIES przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. THE BEAUTY STORIES może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mogą Państwo żądać od THE BEAUTY STORIES ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający THE BEAUTY STORIES sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a nie chcą Państwo, aby dane osobowe zostały usunięte i żądają Państwo w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • THE BEAUTY STORIES nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, jednakże są one potrzebne Państwu w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesiony został przez Państwa sprzeciw wobec przetwarzania, do chwili ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie THE BEAUTY STORIES są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.

 

Prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – mogą Państwo otrzymać od THE BEAUTY STORIES w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przez Państwa dostarczone przed lub w trakcie współpracy z THE BEAUTY STORIES. Są Państwo uprawnieni, aby przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Aby skorzystać z powyższych praw, konieczny jest kontakt z THE BEAUTY STORIES (w sposób określony w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo do skargi. Mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych przez THE BEAUTY STORIES do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu jej wniesienia należy skontaktować się bezpośrednio z organem.

7. Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych, w tym także dotyczących zdrowia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta. Dane dotyczące Państwa zdrowia są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. THE BEAUTY STORIES może gromadzić i przetwarzać takie dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania oraz tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo, przede wszystkim na podstawie Państwa zgody.

 

8. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy THE BEAUTY STORIES,
 2. dostawcy usług zaopatrujących THE BEAUTY STORIES w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy),
 3. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
 1. Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

9. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Staramy się, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. THE BEAUTY STORIES przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

THE BEAUTY STORIES nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

 

 

POLITYKA COOKIES

 

Czym są pliki „cookies”?

Przez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, tabletach  itp.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Przykładowo pliki te umożliwiają wykorzystanie ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik „cookie”. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki „cookies” używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych.

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Używamy:

 

Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania naszej strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności lub wypełnianie formularzy. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.

 

Funkcjonalne pliki cookies: Używamy także funkcjonalnych plików cookies do zapisywania informacji umożliwiających dostosowanie strony do potrzeb i preferencji użytkowników. Informacje te mają bardzo ograniczone zastosowanie i są przechowywane tylko przez określony czas. Mają charakter całkowicie anonimowy i nie korzystamy z nich w żadnym innym celu. Bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej.

Korzystanie ze strony a pliki „cookies”

Korzystając ze strony https://www.thebeautystories.pl użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików „cookies” w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi „cookies”. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie „cookies” może wpłynąć na sposób korzystania ze strony, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików „cookies” na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii „cookies”, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części strony mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (punkty 2 i 6 Polityki Prywatności co do sposobu wycofania zgody stosuje się odpowiednio).

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.